ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПРОГРАМЕН ПЕРИОД 2007-2013г.

В България за периода 2007-2013г., фондовете, които инвестират средства, са :
- Европейски фонд за регионално развитие (ЕФРР – ERDF) - подкрепа за научни изследвания и технологично развитие, иновации и предприемачество; помощи за инвестиции в малки и средни предприятия (МСП);
- Европейски социален фонд (ЕСФ – ESF) – мерки за повишаване на адаптивността на работниците и фирмите; подобряване на достъпа до заетост и устойчиво включване на пазара на труда;
- Кохезионен фонд (КФ) – финансира крупни инфраструктурни обекти и проекти, свързани с опазването на околната среда;
- Европейски земеделски фонд за развитие на селските райони (ЕЗФРСР) – инвестира в мерки за подобряване конкурентоспособността на селското и горското стопанство; подобряване на качеството на живот в селските райони;
- Европейски фонд за рибарство – финансиране на риболовната индустрия и крайбрежните общности.

Българските програми със средства от ЕС за периода 2007-2013г. За програмния период 2007-2013г. страната ни усвоява фондовете на ЕС съгласно Национална стратегическа референтна рамка (НСРР). НСРР е основен програмен документ за социално-икономическо рзвитие на Бългрия и е водещият документ, на базата на който държавата извършва програмирането и договаря усвояването на средствата от европейските фондове. В него за периода 2007-2013 г. са формулирани четири приоритета: Подобряване на базисната инфраструктура; Повишаване качеството на човешкия капитал с акцент върху заетостта; Насърчаване на предприемачеството, благоприятната бизнес среда и доброто управление; Подкрепа за балансирано териториално развитие.

Тези приоритети се реализират чрез 7 оперативни програми:
- ОП “Транспорт” (ОПТ);
- ОП “Околна среда” (ОПОС);
- ОП “Развитие на човешките ресурси” (ОПРЧР);
- ОП “Развитие на конкурентоспособността на българската икономика” (ОПРКБИ);
- ОП “Административен капацитет” (ОПАК);
- ОП “Регионално развитие” (ОПРР);
- ОП “Техническа помощ” (ОПТП).
Освен оперативните програми по Структурните и Кохезионния фонд, за периода 2007- 2013 г. България предоставя финансова помощ за проекти и по:
- Програма за развитие на селските райони (ПРСР) по ЕЗФРСР;
- Програма за развитие на рибарството по ЕФР;
- програми по Цел “Европейско териториално сътрудничество”.