ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПРОГРАМЕН ПЕРИОД 2014-2020г.

Споразумението за партньорство 2014-2020г. е наследникът на Националната стратегическа референтна рамка 2007-2013г. Освен трите фонда (Кохезионен фонд, Европейски фонд за регионално развитие и Европейски социален фонд), то обхваща и финансирането по линия на Европейски земеделски фонд за развитие на селските райони и Европейски фонд за морско дело и рибарство, които заедно формират Европейските структурни и инвестиционни фондове (ЕСИФ).
Европейските структурни и инвестиционни фондове имат за цел да осигурят подкрепа за изпълнението на Стратегията „Европа 2020“. Установени са две основни цели - Инвестиции за растеж и работни места - подкрепяна от ЕФРР, ЕСФ и Кохезионния фонд и Европейско териториално сътрудничество - цел, подкрепяна от ЕФРР.
Чрез ЕЗФРСР се реализират три цели - насърчаване на конкурентоспособността на селското стопанство; устойчиво управление на природните ресурси; балансирано териториално развитие на икономиката и заетостта в селските райони.
ЕФМДР се стреми да изпълни целите на реформираната обща политика в областта на рибарството и подкрепя прилагането на интегрираната морска политика.

В новия програмен период са формулирани нови 11 Програми:
- ОП „Региони в растеж“ (ОПРР);
- ОП „Иновации и конкурентоспособност“ (ОПИК);
- ОП „Развитие на човешките ресурси“ (ОПРЧР);
- ОП „Наука и образование за интелигентен растеж“ (ОПНОИР);
- ОП „Транспорт и транспортна инфраструктура“ (ОПТТИ);
- ОП „Околна среда“ (ОПОС);
- ОП „Добро управление“ (ОПДУ);
- ОП „Храни и/или основно материално подпомагане“ (ОПХФЕПНЛ)- одобрена на 05.12.2014г. финансирана от Фонда за европейско подпомагане на най- нуждаещите се лица за периода 2014-2020г.
- ОП „Инициатива за малки и средни предприятия“ (ОПИМСП)-одобрена на 13.10.2015г.
- Програма за морско дело и рибарство (ПМДР);
- Програма за развитие на селските райони (ПРСР);