ОБЛАСТЕН ИНФОРМАЦИОНЕН ЦЕНТЪР - ВАРНА

Областният информационен център - Варна (ОИЦ-Варна) e единен информационен офис на територията на Варненска област, който предоставя лесен и удобен достъп на граждани, фирми, НПО, институции и организации до информация за възможности за европейско финансиране и процеса на усвояването на средства от Европейските структурни и инвестиционни фондове (ЕСИФ). Той е създаден по проект BG161PO002-3.3.02-0007-C001 на ОП „Техническа помощ“ 2007-2013г. и продължава своята дейност по проект BG05SFOP001-4.001-0015-C01 на ОП „Добро управление“ 2014-2020г. ОИЦ-Варна е част от Мрежата от 27 областни информационни центъра, чиято дейност се координира от Отдел „Информация и комуникация“ в дирекция „Централно координационно звено“ в Администрацията на Министерския съвет. Услугите, предоставяни от Областния информационен център, са безплатни. Направленията, в които ОИЦ – Варна работи, са:

 • Популяризиране на програмите, съфинансирани от ЕСИФ;
 • Повишаване познаваемостта на европейските фондове;
 • Предоставяне на навременна и достоверна информация относно възможностите за финансиране на проекти по отделните Оперативни програми;
 • Предоставяне на експертна информация по телефон, електронна поща или на място в офиса;
 • Популяризиране на добри практики по изпълнени проекти;
 • Организиране на информационни събития за целевите групи - потенциални кандидати и бенефициенти за представяне на проекти, съфинансирани от ЕСИФ;
 • Организиране на съвместни събития с управляващите органи, събития в общините от Област Варна и участия в общи инициативи на национално ниво;
 • Поддържане на сътрудничеството с управляващите органи, регионалните структури на оперативните програми, Областна администрация, общините от Област Варна, образователни институции и други мрежи;
 • Организиране на тематични информационни срещи и групови посещения по предварително заявена тематика;
  Областен информационен център – Варна разполага със зала с капацитет до 40 места за провеждане на семинари, кръгли маси, мултимедийни презентации, обучения и други специални събития, организирани от бенефициенти, финансирани по ЕСИФ.

ЗА КОНТАКТИ:
тел.: 052 / 820 911, 052 / 820 955, e-mail: oic_varna@abv.bg
адрес: пл. "Св. Св. Кирил и Методий" №2 /Козирката/
web: www.eufunds.bg, www.varna.bg
група във Фейсбук: ОБЛАСТЕН ИНФОРМАЦИОНЕН ЦЕНТЪР-ВАРНА