ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПРОГРАМЕН ПЕРИОД 2021-2027г.

Споразумението за партньорство е националният стратегически документ, очертаващ рамката за управление на средствата от европейските фондове в България през програмния период 2021 – 2027 г. Това е документът, в който се определя стратегията на държавата членка и нейните приоритети за изпълнение на Кохезионната политика на Европейския съюз и Общата политика в областта на рибарството. Споразумението за партньорство 2021-2027г. се явява наследник на Споразумението за партньорство за периода 2014-2020г. Съгласно проекта на документа, през програмен период 2021-2027 инвестиции с европейско финансиране ще се осъществяват в рамките на пет политически цели на Съюза, както и по специалната цел на Механизма за справедлив преход. Целите са следните:
- Цел на политиката (ЦП) 1: По-интелигентна Европа чрез насърчаване на иновативния и интелигентен икономически преход;
- Цел на политиката (ЦП) 2: По-зелен, нисковъглероден преход към икономика с нетни нулеви въглеродни емисии и устойчива Европа чрез насърчаване на чист и справедлив енергиен преход, зелени и сини инвестиции, кръгова икономика, смекчаване на последиците от изменението на климата и приспособяване към тях, превенция и управление на риска и устойчива градска мобилност;
- Цел на политиката (ЦП) 3: По-добре свързана Европа чрез подобряване на мобилността и регионалната свързаност на ИКТ;
- Цел на политиката (ЦП) 4: По-социална Европа чрез изпълнение на европейския стълб на социалните права;
- Цел на политиката (ЦП) 5: Европа по-близо до гражданите чрез насърчаване на устойчиво и интегрирано развитие на градските, селските и крайбрежните райони и местните инициативи.
Освен трите фонда (Кохезионен фонд, Европейски фонд за регионално развитие и Европейски социален фонд +), Споразумението обхваща и финансирането по линия на Фонд за справедлив преход и Европейски фонд за морско дело и рибарство.

В новия програмен период 2021-2027 г. са формулирани 10 програми и СПРЗСР:

 • Програма „Развитие на човешките ресурси“ (ПРЧР);
 • Програма „Конкурентоспособност и иновации в предприятията“ (ПКИП);
 • Програма „Научни изследвания, иновации и дигитализация за интелигентна трансформация“ (ПНИИДИТ);
 • Програма „Развитие на регионите“ (ПРР);
 • Програма „Техническа помощ“ (ПТП);
 • Програма „Образование“ (ПО);
 • Програма „Околна среда“ (ПОС);
 • Програма „Транспортна свързаност“ (ПТС);
 • Програмата за храни и основно материално подпомагане (ПХОМП);
 • Програма „Морско дело, рибарство и аквакултури“ (ПМДРА)
 • Стратегически план за развитие на земеделието и селските райони (СПРЗСР)