Интерактивна книга за реализирани проекти на територията на област Варна

www.eufunds.bg

Проект „Функциониране на Областен информационен център - Варна“ BG05SFOP001-4.001-0015-C01, финансиран от Оперативна програма „Добро управление”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд.